Планшеттерді цифрлау бойынша жұмыстар


2007

Проектіні жүзеге асыру кезінде М 1:2000 масштабты топографилық негіздерін сканерлеу, өңдеу және байландыру жұмыстары Теміртау қаласының территориясында жүргізілді.

Easy Trace және ArcGIS бағдарламаларды қолдана отырып векторизациялау, топологиялық коррекция және объектілерді кодировкалау жүргізілген. Нормативті-техникалық талаптарға сәйкес объектілерді қабаттылықпен топтау жұмысы өткізілді. Сонымен қатар, шартты белгілер мен белгілеулер кітапханасы жасалынды және қолданылды.
Барлық жобаларға оралу