Қолданбалы web-ГАЖ құрастыру


2014

Құрастырылған қосымша келесі кіші жүйелерден құрастырылған:

 • Басқару (ДҚ, байланыс ережелерін тіркеу, ақпараттық объектілерді біріктіру, кеңістіктік емес деректер файлынан импорттау/экспорттау, кестелер үлгілері, қолданушылардың есепке алу жазбалары, қолданкушылардың рөлі);
 • НАА (іздеу операциясы бар классификациялау/анықтамалар тізімі, сұрыптау, фильтрлеу, жүктелген файлдарды шақыру, классификаторларды көру);
 • Деректермен жұмыс (енгізу формалары, өзгерту, сауалды құрастыру, таңдалынған кеңістік емес деректерді көрсету);
 • Интерактивті web-карта (енгізу формалары, өзгерту, кеңістіктік сауалдарды құрастыру, таңдалынған объектілерді белгілеу, таңдалынған деректердің атрибуттарын шығару формасы; өзгерту (paste).

Жүйеде таңдалынған модель негізінде кеңістіктік деректерді, екілік объектілерді сақтау мүмкіндігі бар ДҚ құрастырылған. Классификаторлар мен анықтамаларды ұйымдастырудың бірыңғай тәсілдемесін камсыздандыру.

Сонымен қатар, Тапсырыс беруші беретін дайын жағдаяттық модельдерді көрсету мүмкіндігі берілген. Дайын модельдер үш нұсқада берілген:
 • ArcGis сервердің серверлік бөлігінде жасалған кеңістіктік деректер қызметі (ArcGis технологиясы)
 • Растрлік суреттер
 • Ресурстардың бірыңғай көрсеткіші (URL)

Құрастырылған бағдарламалық жасақтама (кіші жүйе) келесі функцияларды орындауға мүмкіндік береді:

  Электронды картада келесі қабаттарды көрсету:

  • әкімшілік-территориялық шекарасы;
  • ауылдардың, шағын аудандардыңәкімшілік-территориялық шекарасы;
  • көше-жол торабы;
  • ғимараттар мен құрылыстар және қажетті қабаттар.

  2) Карта бойынша навигация:

  • картаны масштабтау;
  • картаның көрінетін аумағының орнын ауыстыру;
  • картадағы белгіленген аумақтың ауданын, периметрін және арасындағықашықтығын өлшеу;
  • картадағы объектілерді белгілеу;
  • картадағы графикалық объектілерді іздеу;
  • қабаттар иерархиялық кестесін қолдану;
  • фильтрлерді қолдану арқылы атрибуттік мәліметтер бойынша объектіні іздеу.

  3) Картаны басқару үшін қабаттар кестесін қолдану. Қабаттар кестесі, бұл иерархиялыққұрылымы бар графикалыққабаттар тізімі. Графикалыққабаттар үш түрге бөлінеді: нүктелік, сызықтық және полигоналдық.Қабаттар кестесінде графикалыққабатпен қоса расторлыққабаттар да бар. Сонымен қатар, келесі функцияларды орындау үшін интерфейстер жиынтығынқұрайды:

  • қабаттарды қосу және жою;
  • қабаттың икемдеуін өзгерту;
  • қабаттарды қосу және өшіру.

  4) Объект бойынша мәліметтерді қарау:

  • керекті графикалық объектіні картада іздеу;
  • табылған графикалық объектіні картада белгілеу;
  • атрибуттар кестесі ретінде графикалық объекті бойынша атрибуттықмәліметтерді көрсету.

  5) Графикалыққабаттармен жұмыс:

  • графикалыққабаттарды қосу және өшіру;
  • картадағы белгілі бір графикалыққабаттың ерекшелігін көру;
  • картадағы графикалық объектілердің стилін көру;

  6) Ақпаратты баспаға шығару:

  • картаныңқазіргі кескінін баспаға шығару;
  • жинақ есебін құрастыру. Оның ішінде: есептіңүлгісін таңдау, үлгіні икемдеу, ақпаратты үлгі бойынша автоматты түрде құрастыру;
  • есепті алдын ала көру: басып шығарудың фрматын икемдеу, қағаздыңорналасуы, өрістердіңөлшемдері;
  • есепті алдын ала қарау;
  • есепті қағазға шығару және қайтадан қолдану мүмкіндігімен сақтау.

  7) Объектілерді сәйкестендіру – картада белгіленген объекті бойынша атрибуттық ақпаратты көрсету;

  8) Жүйені қайта іске қосудан кейін жұмысты жаңарту үшінқолданушының икемдеуін сақтау;

  9) Excel форматынан деректерді (объектілердің координаталарын) импорттау және картадағы графикалық объектілерге атрибуттық ақпаратты байлау.

 1 сурет – Авторизациялау терезесі

 2 сурет – Жүйенің бірінші беті

 3 сурет – Қодланушыны икемдеу

 4 сурет – Белгілеуді икемдеу

Жұмысты орындау басында операциялар орындалатын қабаттарды таңдау қажет. Ол үшін «Кеңістіктік деректер» бөліміне ауысу керек.

Суретте көрсетілгендей терезе пайда болады.

 5 сурет – «Кеңістіктік деректер» терезесі

Тышқанның көмегімен қолданушы таңдалынған қабаттың алдында белгіні орнатып, өшіре алады. Қосылған қабаттар суретте бейнеленгендей  "Қабаттар" терезесінің бөлігінде көрсетіледі.

 6 сурет - Жұмыс істеу үшін қабаттарды қосу

 7 сурет – Бастапқы бет

 8 сурет – «Сызғыш» құралын қолдану

 9 сурет – «Сызғыш» құралының жұмыс нәтижесі

 10 сурет – «Сызғыш» құралының көмегімен объектілер арасындағы қашықтықты өлшеу

 11 сурет – «Сәйкестендіру» құралын қолдану

 12 сурет – «Кеңістіктік іздеу» құралын қолдану

 13 сурет – Іздеу және объектіге жақындату

14 сурет – Басып шығару терезесі

 15 сурет – Басып шығаруға дайын құжат

 16 сурет – Қабаттың шартты белгілер тізімі


Барлық жобаларға оралу